Aktualności arrow Oddziały Przedszkolne
26 Września 2021
Niedziela

Imieniny obchodzą:
Cyprian, Euzebiusz,
Justyna, Łękomir
Do końca roku zostało 97 dni.
powered_by.png, 1 kB

Oddziały przedszkolne

W Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie dzieci uczęszczają
do jednego oddziału przedszkolnego 0A.

 

 

PLAN ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0A  SALA A

 

 

godziny

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

08.30-09.00

WP

WP

WP

WP

WP

09.00-10.00

RELIGIA/WP

WP

WP

RELIGIA/WP

WP

10.00-11.00

WP

WP

ANGIELSKI/WP

WP

WP

11.00-12.00

WP

WP

WP

WP

WP

12.00-13.00

WP

ANGIELSKI/WP

WP

WP

WP

13.00-14.00

WP

WP do 13.30

WP do 13.30

WP

WP do 13:30


Wychowankowie oddziałów przedszkolnych mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz korzystać z obiadów.

Nad profilaktyką zdrowotną dzieci czuwa pielęgniarka szkolna.

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie. Biorą one czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczą w apelach, uroczystościach, imprezach szkolnych oraz w koncertach muzycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych i akcjach na rzecz pomocy innym. W ramach szerszej edukacji organizowane są wycieczki do teatrów i muzeów, wyjazdy integracyjne. Dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności rozwijające wielokierunkową aktywność poznawczą.

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom opiekę, wspieramy rodziców w wychowaniu. Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pełnimy funkcje doradcze wobec rodziny i wspieramy działania wychowawcze w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco o postępach dziecka.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.


Cele realizowane są w ramach obszarów rozwoju dziecka:

1.    Fizyczny związany z rozwojem samodzielności, samoobsługi i sprawności fizycznej poprzez udział w różnorodnych zabawach i zorganizowanych formach ruchu, a także kształtowanie właściwych postaw związanych z bezpieczeństwem dziecka i osób z jego otoczenia

2.    Emocjonalny związany z poznawaniem różnorodnych emocji i uczuć, kształtowaniem odpowiednich zachowań wobec przeżywanych pozytywnych i negatywnych emocji przez dane dziecko i w stosunku do jego rówieśników oraz środowiska przyrodniczego

3.    Społeczny związany z kształtowaniem właściwych interakcji międzyludzkich poprzez wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych, rozwijanie umiejętności respektowania i przestrzegania norm grupowych oraz właściwej komunikacji z innymi dziećmi i dorosłymi

4.    Poznawczy związany z nabywaniem wiedzy i umiejętności rozumienia otaczającego świata, poznawania go wszystkimi zmysłami, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez eksperymentowanie, wykorzystania procesów poznawczych do opanowania treści z zakresu edukacji przyrodniczej, mowy i myślenia, matematycznej, technicznej, plastycznej i muzycznej


Dzieci w ciągu roku powinny osiągnąć dojrzałość szkolną, czyli gotowość do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Dlatego też uczymy dzieci samodzielności, współpracy z rówieśnikami, umiejętności porozumiewania się, zaprezentowania swoich umiejętności, wykazania się aktywnością poznawczą, zainteresowania wiedzą, cierpliwości podczas wykonywania i doprowadzania prac do końca, koncentracji uwagi na wykonywaniu określonych czynności. Dzieci uczą się podporządkowywać stawianym wymaganiom oraz panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach i wyzwalania ich w pozytywnych reakcjach.

 

Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem pedagogicznym.


 

© 2021 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie