29 Marca 2020
Niedziela

Imieniny obchodzą:
Cyryl, Czcirad,
Eustachy,
Eustachiusz, Ostap,
Wiktoryn
Do końca roku zostało 278 dni.
MENU GŁÓWNE
Aktualności
E-DZIENNIK
Wydarzenia
Historia Szkoły
Nasz Patron
Poczet Sztandarowy
Dokumenty
RODO
Rekrutacja
Uczniowie klas VIII
Organizacja Roku
Zajęcia Pozalekcyjne
Konkursy przedmiotowe
Plan lekcji
Pracownicy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Dziecko niepełnosprawne
Podręczniki
Programy nauczania
PSO
Sprawdzian klas III
Egzamin klas VIII
Nasze Osiągnięcia
Sport w Naszej Szkole
Świetlica
Oddziały Przedszkolne
Biblioteka
Obiady
Galeria
Wideoteka
Kontakt
Katalog Stron
Od grosika do złotówki
Opieka Stomatologiczna
Ważenie tornistrów 2019
     
    
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Projekty Unijne
AKTUALNIEILOŚĆ ODWIEDZIN

Do tej pory naszą stronę odwiedziło 58001031 osób

powered_by.png, 1 kB

    INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PRUSZKOWIE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Lipowej 31, 05-800 Pruszków

tel. (22) 758 79 44

e-mail: sp6@miasto.pruszkow.pl

adres WWW: www.sp6pruszkow.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją: Inspektor ochrony danych).

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Szkołę Podstawową nr 6 w Pruszkowie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3.Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych przepisów prawa, przetwarzają dane osobowe przekazane przez Administratora. 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 15 RODO),

2)sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 16 RODO),

3)usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz gdy administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO)

4)ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana i przetwarzanie jest niezgodne z prawem (art. 18 RODO),

5)przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 20 RODO), a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.

2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się w następujący sposób:

listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:

1)ustawowym,

2)umownym,

3)warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

© 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie